دانشگاه قم در سالجاری در رشته هایی از جمله فقه و مباني حقوق اسلامي، حقوق خصوصي و حقوق جزا و جرم شناسي دانشجوی دکتری پذیرش می نماید برای آگهی از جزییات این آزمون به لینک ذیل مراجعه فرمایید.

http://qom.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=74cea5ab-cb93-4ef3-98f3-8ee63a1b0117